KPDS org Bedava İngilizce Testleri : KPDS TAZMİNAT MİKTARLARI 

KPDS.org
  YDS İngilizce Testleri, YDS Soruları, YDS Kursları ve Hazırlık
+ İngilizce Gramer Testleri + İNGİLİZCE OKUMA KAYNAKLARI + İNGİLİZCE DİNLEME KAYNAKLARI + KPDS SORULARI  - Çıkmış sorular
+ İngilizce Çeviri Testleri + İNGİLİZCE KELİME YDS DENEME TESTLERİ + ÜDS SORULARI - Çıkmış sorular
+ Okuma Paragraf Tamamlama + İngilizce Gramer Testleri + Cümle Tamamlama Testleri + YDS SORULARI - Çıkmış sorular
 ANA SAYFA  Ydsİngilizce kelime testleri

YDS    l  YDS KURSLARI   l  YDS TOEFL 

İNGİLİZCE KİTAP TANITIM 

İLETİŞİM  FORUM

 

KPDS TAZMİNAT MİKTARLARI 

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS) Tazminat Miktarları
Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS) Tazminatı Olarak Yapılan Ödemelere İlişkin Bilgiler Bu Bölümde Yer Almaktadır.


KPDS tazminatı 570 sayılı KHK'nın 15. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın 2. maddesine göre ödenmektedir. KPDS tazminatının ödenmesi; personelin ünvanına, bilinen yabancı dile ve bilinen yabancı dilden kamu kurumunca yararlanıp yararlanılmadığına göre değişmektedir. Ayrıca tazminatlar, bazı kişilere sabit bir miktar olarak (maktu), bazı kişilere de KHK ile belirlenen katsayıların nmemur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden ödenmektedir. Bu husus aşağıda 3 başlık altında incelenmiştir.


A-)Teknik Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı


Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolara atanan yüksek mühendis, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden filen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri 375 sayılı KHK'nın 2. maddesi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda;


A düzeyinde olanlara 19.000.000 lira,
B düzeyinde olanlara 11.000.000 lira,
C düzeyinde olanlara 7.000.000 lira, ödenir.

Bu ödemeden yararlanacak olan personele ayrıca aşağıda bahsedilecek olan yabancı dil tazminatı ödenmez.


B-)Diğer Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Yabancı dil tazminatının ödenmesinde en önemli husus, personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanılıp yararlanılmadığının ita amirinden(Başkan, Genel Müdür, Belediye Başkanı, Müsteşar vs.) alınacak bir onayla belirlenmesidir. Bu onaya göre kişiye ödenecek yabancı dil tazminatı değişmektedir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilmek zorunludur. Yalnız bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir.Ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

375 sayılı KHK ile belirlenen gösterge rakamının (maktu olarak belirlenenler hariç) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklarla birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir. Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Yabancı dil tazminatının ilk ödemesi, sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.Bu bilgilerden sonra yabancı dil tazminatı şu şekilde hesaplanır;


a-) Yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı ita amirince kabul edilinlerden yabancı dil seviyesi (bildikleri her yabancı dil için)

A1 Düzeyi(96-100)olanlara net olarak 36.142.000 lira ödenir.
(Bu miktar memur maaş katsayısı ile yabancı dil gösterge rakamının çarpımı ve çıkan sonuçtan damga vergisinin çıkarılması ile bulunur.
29.04.2002 de maaş katsayısı 30300, Yabancı dil göstergesi 1200'dür.
Buna göre 30300*1200=36.360.000 lira bulunur. Bu miktardan %06 oranında damga vergisi düşülecektir.Yani 36.360.000-218.00= 36.142.000


A2 Düzeyi(90-95)olanlara net olarak 27.106.000 lira ödenir.
(30300*900=27.270.000-164.000=27.106.000)


B Düzeyi(80-89)olanlara net olarak 18.071.000 lira ödenir.
(13; 30300 * 600=18.180.000.-109.000=18.071.000)


C Düzeyi(70-79)olanlara net olarak 9.035.000 lira ödenir.
(30.300*300=9.090.000-55.000=9.035.000)


Diğer taraftan bazı personelin yabancı dil bilgisinden ita amirinden izin almaya gerek olmaksızın faydalanıldığı kabul edilir.Bunlar; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar(Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir.

b-)Yabancı Dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personelden;

1)Bulgarca bilenlere;
i)A düzeyi için 2.486.000 lira,
ii)B düzeyi için 1.657.000 lira,
iii)C düzeyi için 828.000 lira, tutarında ödeme yapılır.

2)Diğer dilleri bilenlere ise;
i)A Düzeyi(90-100) olanlara net olarak16.960.125 lira ödenir.
(30.300*750= 22.725.000-136.000=22.589.000)


ii)B Düzeyinde(80-89) olanlara net olarak 15.059.000 lira ödenir.
(30.300*500=15.150.000-91.000=15.059.000)


iii)C Düzeyinde(70-79)olanlara net olarak 7.530.000 lira ödenir.
(30.300*250=7.575.000-45.000=7.530.000)


C-)KPDS Tazminatının Ödenmesine İlişkin Diğer Hususlar


1)Yabancı dil sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır. C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatı kesilir.

2)Aynı dil çin birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınara yabancı dil tazminatı ödenir.

3)Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

4)İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

 

 

YDS

YDS nin Adresi YDS.NET
�IKMI� KPDS SORULARI
  l �IKMI� �DS SORULARI  l KPDS HAZIRLIK TESTLER�  l �NG�L�ZCE KURSLARI
 l �ngilizce Dinleme / LIstenIng  l �NG�L�ZCE GRAMER TER�MLER� l KPDS Kitaplar� l KPDS'de ��kan Kelimeler l TEMEL �NG�L�ZCE l ORTA SEV�YE �NG�L�ZCE l �� �NG�L�ZCES� l YDS Deneme Testleri l �ngilizce Gramer Testleri l  AKIN �SKELE KALIP l Ankara'da �ngilizce Kurslar�Bursa �ngilizce Kurslar�  l �stanbul �ngilizce Kurslar� l �zmir �ngilizce Kurslar� l Adana �ngilizce Kurslar�  l TOEFL
 
�ngilizce Kitap Tan�t�mlar� l Online �ngilizce Kitap Al��veri� l Herkese �ngilizce l YDS 2013